آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پگاه شیمی نصر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/07/24 تا 1391/05/01