آمار کلی

کد ملی: 615993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر گستر آناسی گل رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/17 تا کنون
بارز تجارت نمونه دنیا رئیس هیئت مدیره فعال 1390/03/11 تا کنون