آمار کلی

کد ملی: 265922XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان رحمت آباد وبلوکات بازرس علی البدل فعال 1397/11/13 تا کنون