آمار کلی

کد ملی: 342015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان کشاورزی شهرستان میناب مدیرعامل فعال 1397/02/07 تا کنون