آمار کلی

کد ملی: 162086XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پخش گاز مایع ایرانیان منطقه آزاد چابهار مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/27 تا کنون