آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل مسافر و بار خلیج فارس چهار هزار و چهار صد و نود و سه کنارک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/05/07 تا کنون