آمار کلی

کد ملی: 212136XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدف گستر طبرستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/19 تا کنون
خیریه مهرگان پاک سرشت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/10 تا 1397/02/25
خدماتی صدف گستر طبرستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/01 تا کنون