آمار کلی

کد ملی: 175354XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مزرعه برنجاس تولیدی ثبت شده به شماره 677 و عضو هیئت مدیره فعال 1386/04/07 تا کنون