آمار کلی

کد ملی: 468000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهتاب بهار زاگرس مدیرعامل فعال 1394/11/14 تا کنون
کیمیا گستر سپهر جاودان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/07 تا کنون