آمار کلی

کد ملی: 043944XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آشپزخانه سنتی زرین سرچشمه عضو هیئت مدیره فعال 1389/10/14 تا کنون