آمار کلی

کد ملی: 093789XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رمز موفقیت مانی رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/14 تا کنون
رمز و راز موفقیت مانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/12/17 تا کنون