آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی تکین قدرت بارز نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/09/11 تا 1397/10/01