آمار کلی

کد ملی: 651003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بسته بندی خشکبار و حبوبات ملکی مه ولات بازرس اصلی فعال 1394/01/30 تا کنون