آمار کلی

کد ملی: 280275XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرکز قرانی گلهای بهشت خوی رئیس هیئت مدیره فعال 1389/05/12 تا کنون