آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن فیروزه کارگران کارخانه قند جام عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/07/09 تا 1394/04/20