آمار کلی

کد ملی: 312021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیمین سنگ بندر عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/01 تا کنون
سیمین فردوس بندر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/17 تا کنون