آمار کلی

کد ملی: 205055XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ولی عصر تالان آرایی رئیس هیئت مدیره فعال 1392/05/29 تا کنون