آمار کلی

کد ملی: 443236XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسان عروج پیما ایساتیس رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/23 تا کنون