آمار کلی

کد ملی: 496970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی حنا چوب گروه شش هزار چهارصدو پانزده عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/23 تا کنون