آمار کلی

کد ملی: 008470XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یاشیل تمندر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/04/06 تا 1396/05/28
دان آوران بیستون عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/08/03 تا 1394/10/27
دانه پرداز خمین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/07/19 تا کنون