آمار کلی

کد ملی: 116007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی فراز صنعت قطعه عضو هیئت مدیره منحل شده 1394/12/19 تا کنون