آمار کلی

کد ملی: 659993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دشت بهشت سله بن رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/07 تا کنون