آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی رئیس هیئت مدیره فعال 1382/04/12 تا کنون