آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افق انرژی صنعت پایتخت عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/10/23 تا 1397/08/01