آمار کلی

کد ملی: 191099XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رام دژ اکسین رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/05 تا کنون