آمار کلی

کد ملی: 007804XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرشا پندار پارس عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/20 تا کنون