آمار کلی

کد ملی: 226991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی ایمن پارک منظم بازرس اصلی فعال 1398/01/08 تا کنون
راه وسازه آراس گرگان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/10/13 تا 1397/11/13