آمار کلی

کد ملی: 325711XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهان برج تدبیر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/07/26 تا کنون