آمار کلی

کد ملی: 162080XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اهورا سازه آرسام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/04 تا کنون