آمار کلی

کد ملی: 079388XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی طالقانی عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/25 تا کنون