آمار کلی

کد ملی: 060315XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن آوری های بهبود جهان مدرن بازرس علی البدل خارج شده 1395/08/15 تا 1395/10/25