آمار کلی

کد ملی: 683982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنجش بتن بوشهر عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/04/10 تا 1396/06/09