آمار کلی

کد ملی: 008336XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنا پایه مهام بازرس اصلی فعال 1395/01/16 تا کنون