آمار کلی

کد ملی: 076949XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هومان صنعت سپهر خراسان عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/27 تا کنون