آمار کلی

کد ملی: 582922XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن حمایت از زندانیان شهرستان جویبار عضو هیئت مدیره و بازرس اصلی فعال 1398/09/25 تا کنون
روستایی خزر جویبار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/03 تا کنون
جمعیت اسلامی اندیشه ورزی شهرستان جویبار عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/14 تا کنون