آمار کلی

کد ملی: 007040XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی سعید صالحی و شرکا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/08/16 تا 1395/09/01
بهنام کاوسی پور و شریک رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/06/13 تا 1394/06/21