آمار کلی

کد ملی: 005947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده شگفت لیان بازرس اصلی فعال 1394/02/16 تا کنون