آمار کلی

کد ملی: 038731XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی بازرگانی دام و طیور نمونه قم بازرس اصلی خارج شده 1390/07/25 تا 1392/10/23
تولیدی بازرگانی طلوع فجر قم بازرس اصلی فعال 1390/07/15 تا کنون