آمار کلی

کد ملی: 259420XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گیل توان داران مدیرعامل فعال 1392/07/11 تا کنون