آمار کلی

کد ملی: 620970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تک رخ صنعت لنجان رئیس هیئت مدیره فعال 1390/10/05 تا کنون