آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره کل زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح قزوین بازرس اصلی فعال 1390/05/24 تا کنون