آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکو گاز کردستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1381/10/08 تا 1388/11/04