آمار کلی

کد ملی: 008006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره دانش آرمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/10/28 تا کنون
مشاوران بین الملل مشاهیر علم و ادب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/10/14 تا کنون