آمار کلی

کد ملی: 069070XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بوم توسعه ایده پردازان دایا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/01 تا کنون