آمار کلی

کد ملی: 251189XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طب و صنعت توانمند عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/07 تا کنون
رباتیک اجتماعی آوا و نیما نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/14 تا کنون