آمار کلی

کد ملی: 600969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مازیار مکانیک پاسارگاد رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/07 تا کنون