آمار کلی

کد ملی: 551955XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 7

شرکت فعال: 5

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان رعد جاویدان کهربا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/02 تا کنون
صنایع غذایی مارال یزد بازرس علی البدل فعال 1398/03/25 تا کنون
توسعه انرژی رعد مجمر رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/25 تا کنون
توسعه انرژی آریا مجمر رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/08 تا کنون
غدیر انرژی کاسپین گیلان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/02/11 تا 1397/08/03
سولار نیرو آسیا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/06/07 تا 1397/08/14
طلوع فروغ ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1394/02/06 تا کنون