آمار کلی

کد ملی: 053298XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تدبیر سامانه آرمان عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/04 تا کنون