آمار کلی

کد ملی: 175369XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهیار دشت آناهیتا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/10/04 تا 1397/01/15