آمار کلی

کد ملی: 555878XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی شیرین بهار جنوب بازرس اصلی خارج شده 1395/08/05 تا 1396/05/24